1 suburi Choku Tsuki

2 suburi Kaeshi Tsuki

3 suburi Ushiro Tsuki

4 suburi Tsuki Gedan Gaeshi

5 suburi Tsuki Jodan Gaeshi Uchi

Jo suburi 01 à 05 avec ken